Die Stigting het ten doel om finansiële steun te verleen aan persone en instansies wat hulle daarvoor beywer om kulturele betrekkinge in die ruimste sin tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder, met insluiting van onder meer die volgende:


§ Die bewaring van die Nederlandse kultuurerfenis in Suid-Afrika.

§ Die bevorder van die belange van Nederlandse of Suid-Afrikaanse verenigings met doeleindes wat ooreenstem met dié van die Stigting.

§ Die toeken van studieskenkings of -lenings aan verdienstelike persone wat in Suid-Afrika of Nederland wil studeer of navorsing doen in 'n rigting wat ooreenstem met die doel van die Stigting.

§ Die toeken van ’n spesiale, jaarlikse prys aan ’n persoon of instansie vir ’n verdienstelike projek binne die raamwerk van die Stigting se doelstellings.


In uitsonderlike gevalle word hulp verleen aan persone of gesinne van Nederlandse afkoms in Suid-Afrika wat finansieel behoeftig is.